گامهای نخستین در سیروسلوک

گام دهم :اخلاص در عمل

اعمال صالح انسان باید دارای روح اخلاص باشد تا وسیلۀ تقرب شود.

گام نهم :خدمت به خلق

یک روز حضرت موسی بن عمران علیه السلام دعا کرد ،خدایا بر فرض محال اگر تو انسان بودی چه عبادتی را انجام می دادی ؟خداوند متعال وحی فرمود : ای موسی ،بر فرض محال اگر مخلوق بودم خدمت به خلق می کردم ،اما برای خدا.موسی علیه السلام فهمید که بهترین عبادت ها خدمت به خلق خداست.

گام هشتم: قصص عاشقان(3)

11- دزدی در خانۀ عارفی

گام هشتم : قصص عاشقان (2)

9-ملاقات اصمعی با امام سجاد علیه السلام در مسجد الحرام

گام هشتم :قصص عاشقان(1)

بر اساس اینکه مطالعۀ حالات عاشقان خدا یکی از اموری است که مشوق انسان در رسیدن به عشق خداست،بابی مستقل برای قصص عاشقان باز می کنیم:

گام هفتم :عشق ومحبت شدید به خداوند و بندگان

طریق عشق

از وقتی که خداوند بشر را آفرید ارتباطش با خلق شروع شد.او خالق گشت وما مخلوق . واز وقتی که رزق داد،او رازق شد وما مرزوق .واز وقتی که ما را هدایت فرمود ،او هادی شد وما مهدی .و از وقتی او را پرستش کردیم،ما عابد شدیم و او معبود.و از وقتی دوستش داشتیم،او معشوق شد و ما عاشق.و از وقتی که در طلبش برآمدیم،ما طالب شدیم و او مطلوب.در حدیث قدسی آمده است که خداوند فرمود:

گام ششم :عبادت وبندگی

گام ششم :عبادت وبندگی

بندگی نردبان کمال

شرط لازم برای صعود به مدارج بالای انسانیت و نیل به مراتب بالای معرفت خدا عبادت وبندگی خالصانه است.خداوند متعال راه را به ما نشان داده وشرایط رسیدن به لقای خود را چنین بیان کرده است :

صفحه‌ها