دیدار حضرت استاد آیت الله شوشتری و حضرت آیت الله صدیقی

دیدار حضرت استاد آیت الله شوشتری و حضرت آیت الله صدیقی در بیت آیت الله شوشتری

روز بیست و چهارم ذی الحجه الحرام (روز مباهله) 1438 هجری قمری

افزودن فایل فیلم: