حضرت حافظ و تجلّی خداوند متعال

حضرت استاد آیت الله شوشتری در باب انواع تجلّیات اظهار داشتند: تجلّیات خداوند متعال چهار قسم است:

1. تجلیات ذات؛

2. تجلیات صفات ذات؛

3. تجلیات فعل؛

4. تجلیات اسم (اعم از تکوینی و تشریعی)

تجلیات ذات برای همه ی أنبیا نبوده است، بلکه فقط برای مرسلین برجسته بوده است. چند نفر از اساتید بنده معتقد بودند و می گفتند: حافظ از تجلیات ذات نیز برخوردار بوده و خودِ ایشان نیز به این فضیلت در آن غزل معروف خود اشاره دارند:

   دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

   و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

   بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

   باده از جام تجلی صفاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

 آن شب قدر که این تازه براتم دادند

چو من از عشق رخش بی خود و حیران گشتم

    خبر از واقعه لات و مناتم دادند

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند

بعد از این وصف من و آیینه وصف نگار

 که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند

 

 

منبع: کتاب قبول اهل دل، تألیف حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق، صفحه ی 208