خانواده و بستگان حضرت استاد آیت الله شوشتری(حفظه الله)

دیدگاه‌ها

نسبت شهید شوشتری با حضرت استاد چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سردار شهید علی شوشتری پسر عموی حضرت استاد (حفظه الله) هستند.