دستورالعمل های سلوکی

دستورالعملی از مرحوم آیت الله شیخ علی مقدادی

حضرت آیت الله شوشتری فرمودند:

اواخر سال 88(27 اسفند)خبر دار شدیم که یگانه فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی یعنی جناب آیت الله آقای حاج شیخ علی مقدادی دار فانی را وداع نموده و به سرای باقی شتافته اند بسیار از این خبر متاثر شدم ایشان سمت استادی به اینجانب داشتند خداوند او را غرق در رحمت خود بنماید.